انجمن انجنیران وتخنیکران افغان

اسم فرد رابط : انجنیرنجیب اوژن

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com