مؤسسۀ هماهنگی زنان افغان (بی بی مهرو)

اسم فرد رابط : محترمه ل. ولی

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : lonawali67@hotmail.com