مؤسسه علیجان

اسم فرد رابط : انجنیرا.ر. شیرزاد

محل مرکزیت سازمان : Zandam

آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com