مؤسسۀ این سینا (آموزش زبان وکلتور)

اسم فرد رابط : محترم م. ا. سروش

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : Ibn_sina@yahoo.com