انجمن افغانان مقیم هالند(هما – VAN)

اسم فرد رابط : محترم ق. عثمانی

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : van_afganen@hotmail.com