انجمن محصلین ومتخصصین افغان درهالند

اسم فرد رابط : محترم توفیق

محل مرکزیت سازمان : Zoetermeer

آدرس ایمیل : Ver_assin@yahoo.com