انجمن زنان افغان (رابعۀ بلخی)

اسم فرد رابط : محترمه هاشمی

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : vav_rib@yahoo.com