انجمن کلتوری افغانها دردنهاخ ومناطق همجوار

اسم فرد رابط : محترم و. لاهو

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : afghancaado@hotmail.com