گروپ حقوق بشرافغانستان

اسم فرد رابط : محترم بارکزی

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : abarukzay@gmail.com