کمیتۀ همبستگی با مردم افغانستان

اسم فرد رابط : محترم غنی اتمر

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :