جمعی از افغانهای مقیم وین

اسم فرد رابط : محترم داکترغروال

محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien

آدرس ایمیل: