گروپ افغانهای مقیم بن

اسم فرد رابط : محترم داکترعزیزگردیزی

محل مرکزیت سازمان :Bonn Germany,

آدرس ایمیل :