موسسه کمک بشری به افغانستان

اسم فرد رابط : محترم نذیر

محل مرکزیت سازمان : Groningen

آدرس ایمیل: azim_nazir1@yahoo.com