انجمن افغانهای مقیم امستردام ومناطق همجوار

اسم فرد رابط : محترم اسماعیل کاظمی

محل مرکزیت سازمان : Amsterdam

آدرس ایمیل : Kazemi82@zonnet.net