انجمن کلتوری افغانها درفلسنگن

اسم فرد رابط : محترم ع. احمدی

محل مرکزیت سازمان : Vlissingen

آدرس ایمیل :