لیست سازمانهای عضو فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

اسم فرد رابط : محترم وحید واسعی

اسم سازمان عضو: انجمن کلتوری افغانها درکانادا

محل مرکزیت سازمان : Canada, Toronto

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم داودرفیق

اسم سازمان عضو: عدۀ از شخصیتهای اکادمیک در انگلستان

محل مرکزیت سازمان : United Kingdom, Glascow

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم عظیم احمدی

اسم سازمان عضو: شورای هماهنگی پناهندگان افغان در هالند

محل مرکزیت سازمان : The Netherlands, Vlissingen

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی

اسم سازمان عضو: انجمن زنان دموکرات

محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم فاروق فارانی

اسم سازمان عضو: انجمن ادبی راه

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم داکترغروال

اسم سازمان عضو: جمعی از افغانهای مقیم وین

محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien

آدرس ایمیل


اسم فرد رابط : محترم فضل کریم وردک

اسم سازمان عضو: دملی اړیکو کمسیون

محل مرکزیت سازمان : Canada

آدرس ایمیل


اسم فرد رابط : محترم شکورخرم خیل

اسم سازمان عضو: په هانوورکی دافغانو ټولنه

محل مرکزیت سازمان : Germany, Hannover

آدرس ایمیل


اسم فرد رابط : محترم وحیدشیرزاد

اسم سازمان عضو: په بلجیم کی دافغانانو ټولنه

محل مرکزیت سازمان : Belgium, Brussels

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم زمانگل دهاتی

اسم سازمان عضو: کمیسیون تماس ملی

محل مرکزیت سازمان : Hamburg Germany,

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترمه فریده احمدی

اسم سازمان عضو: زنان وحقوق بشر

محل مرکزیت سازمان : Norway, Oslo

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم فیضی

اسم سازمان عضو: گروپ فارو در هسن

محل مرکزیت سازمان :Essen Germany,

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم غنی اتمر

اسم سازمان عضو: کمیتۀ همبستگی با مردم افغانستان

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم داکترویس جلالزاده

اسم سازمان عضو: افغانهای مقیم سویدن

محل مرکزیت سازمان : Madrid, Sweden

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم مسعود قانع

اسم سازمان عضو: انجمن ادبی راه

محل مرکزیت سازمان Germany, Koln

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم فهیم وردک

اسم سازمان عضو: په لندن کی دفغانانوټولنه

محل مرکزیت سازمان : London, United Kingdom

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم داکترعزیزگردیزی

اسم سازمان عضو: گروپ افغانهای مقیم بن

محل مرکزیت سازمان :Bonn Germany,

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم نعیم فرهود

اسم سازمان عضو: سازمان کشوری جوانان افغان در هالند (لیون)

محل مرکزیت سازمان : Delft

آدرس ایمیل farhoednaim@hotmail.com


محترم داکترحنان روستایی

اسم سازمان عضو: جمعی از دانشمندان افغان درآلمان

محل مرکزیت سازمان: Germany, Bremen

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم نذیر

اسم سازمان عضو: موسسه کمک بشری به افغانستان

محل مرکزیت سازمان : Groningen

آدرس ایمیل: azim_nazir1@yahoo.com


اسم فرد رابط : محترمه ب. احمدی

اسم سازمان عضو: فعالین برای حقوق زنان

محل مرکزیت سازمان : Breda

آدرس ایمیل : Ahmadi91@zonnet.net


اسم فرد رابط : محترم اسماعیل کاظمی

اسم سازمان عضو: انجمن افغانهای مقیم امستردام ومناطق همجوار

محل مرکزیت سازمان : Amsterdam

آدرس ایمیل : Kazemi82@zonnet.net


اسم فرد رابط : محترم ع. احمدی

اسم سازمان عضو: انجمن کلتوری افغانها درفلسنگن

محل مرکزیت سازمان : Vlissingen

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم و. لاهو

اسم سازمان عضو: انجمن کلتوری افغانها دردنهاخ ومناطق همجوار

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : afghancaado@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترمه هاشمی

اسم سازمان عضو: انجمن زنان افغان (رابعۀ بلخی)

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : vav_rib@yahoo.com


اسم فرد رابط : محترم س.ن. وحدت

اسم سازمان عضو: بنیادفرهنگ وجامعۀ مدنی برای رشدجوانان

محل مرکزیت سازمان : Bergen op Zoom

آدرس ایمیل : sn_wahdat@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترم غ.م. یاری

اسم سازمان عضو: مرکزکلتوری افغانها در هالند

محل مرکزیت سازمان : Emmeloord

آدرس ایمیل : gholamyari@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترم توفیق

اسم سازمان عضو: انجمن محصلین ومتخصصین افغانستان درهالند

محل مرکزیت سازمان : Zoetermeer

آدرس ایمیل : Ver_assin@yahoo.com


اسم فرد رابط : محترم س. شیرزاد

اسم سازمان عضو: موسسۀ مساعدت به افغانستان

محل مرکزیت سازمان : Zeewoulde

آدرس ایمیل : hsherzad@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترم علی دلیری

اسم سازمان عضو: کمیتۀ همبستگی افغانستان- هالند (اسکان)

محل مرکزیت سازمان : Heerlen

آدرس : http://www.stichtingscan.com


اسم فرد رابط : محترم ق. عثمانی

اسم سازمان عضو: انجمن افغانان مقیم هالند(هما – VAN)

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : van_afganen@hotmail.com


اسم فرد رابط : انجنیرا.ر. شیرزاد

اسم سازمان عضو: مؤسسه علیجان

محل مرکزیت سازمان : Zandam

آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترم علوی

اسم سازمان عضو: مؤسسۀ تکریم (رهنمایی رایگان درمسایل تکفین وتدفین)

محل مرکزیت سازمان : Rotterdam

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم نصیربشیر

اسم سازمان عضو: انجمن هنرمندان افغانستان درهالند

محل مرکزیت سازمان : Maarssen

آدرس ایمیل : abdulnasirbashir@hotmail.com


اسم فرد رابط : انجنیرصمدقادر

اسم سازمان عضو: انجمن کلتوری افغانها دروادنکسفین

محل مرکزیت سازمان : samadqader@hotmail.com

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : انجنیرنجیب اوژن

اسم سازمان عضو: انجمن انجنیران وتخنیکران افغان

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترمه ل. ولی

اسم سازمان عضو: مؤسسۀ هماهنگی زنان افغان (بی بی مهرو)

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : lonawali67@hotmail.com


اسم فرد رابط : محترم م. ا. سروش

اسم سازمان عضو: مؤسسۀ این سینا (آموزش زبان وکلتور)

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : Ibn_sina@yahoo.com


اسم فرد رابط : محترم بارکزی

اسم سازمان عضو: گروپ حقوق بشرافغانستان

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : abarukzay@gmail.com


اسم فرد رابط : محترم انجنیرسادات

اسم سازمان عضو: حقیقت افغان

محل مرکزیت سازمان : Oosterhout

آدرس ایمیل : haqiqat.e.afghan@gmail.com


اسم فرد رابط : محترم آریا

اسم سازمان عضو: بنبادفیاض

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل :fayazfoundation@gmail.com