روز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا!

روز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا!

هژدهم جون ۲۰۲۴

امسال، بنا به تصمیم مؤسسهٔ ملل متحد، روز جهانی پناهندگان «برهمبستگی با پناهندگان متمرکز است – به سوی جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می شود. پناهندگان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همبستگی دول امن جهان نیاز دارند. همبستگی به معنای باز نگه داشتن درهای ما، تجلیل از نقاط قوت و دستاوردهای آنها و تأمل در چالش های پیش روی آنهاست». تعین «همبستگی با پناهندگان» بحیث شعار روز جهانی پناهنده تصادفی نبوده و برای مقابله با تبلیغات پناهنده ستیزانهٔ احزاب راست افراطی که متأسفانه بربخشی از افکارعامه در اروپا تأثیرگذار بوده، مطرح شده است. تأکید ملل متحد بر«باز نگهداشتن دروازه ها» نیزاشاره به پکت جدید اتحادیهٔ اروپا در مورد پناهجویان دارد. توافقنامه (پکت) جدید متمرکز بر محدود ساختن امکان ورود از دروازه های قلمرو اتحادیهٔ اروپا بروی پناهجویان و انتقال مراکز رسیدگی به درخواستهای پناهجویان به خارج ازمرز های اروپا است. افغان ها یکی از بزرگترین جمعیت پناهجویان در سراسر جهان را تشکیل می دهند. طبق آمارUNHCR ۲،۶ میلیون پناهنده افغان در جهان ثبت شده است که از این تعداد ۲،۲ میلیون تنها در ایران و پاکستان ثبت شده است. ۳،۵ میلیون نفر دیگر در داخل کشور آواره شده اند که خانه های خود را ترک کرده و به دنبال پناهگاهی در داخل کشور هستند. با توجه به وخامت سریع وضعیت سیاسی وخرابی امنیت فردی وحقوق بشری در پی احرازقدرت توسط طالبان، تعداد افرادی که فرار می کنند احتمالاً همچنان رو به افزایش خواهد بود. در عین حال ایران و پاکستان با برگرداندن اجباری صدها هزار پناهجوی افغان ودامن زدن به روحیهٔ افغان-ستیزی درکشور های شان، همه اصول بشردوستانه و اخلاقی را زیرپا میکنند.

در حالیکه در اروپا پناهجو ستیزی اوج گرفته و درجهٔ آمادگی دولتها برای انتقال وپذیرش افغانها کاهش یافته است، حملات حد اقل سه تبعه افغانستان با چاقو بر شهریان آلمان میتواند برروحیهٔ همبستگی مردم آلمان و اروپا با پناهجویان افغان شدیداً صدمه زده ودول غربی را در تطبیق برنامه های پذیرش افغانها متردد سازد. صرف گروه های ضد پناهنده ومخالف مسلمانان در کشور میزبان از این چاقو بازی ها نفع تبلیغاتی میبرند.

به استقبال از روز جهانی پناهندگان سال ۲۰۲۴ و در عکس العمل به عبارات محدود کنندهٔ امکانات پناهندگی در توافقنامهٔ ۲۰۲۴ اتحادیهٔ اروپا، فارو بحیث متشکل ترین بخش جامعهٔ افغانهای مقیم اروپا، نامه ی را به کمیشنر امور داخلهٔ کمسیون اتحادیهٔ اروپا ارسال نمود که ترجمهٔ دری آن در لینک ذیل خدمت شما تقدیم میگردد و نامه اصلی به انگلیسی را اینجا مشاهده خواهید نمود

FAROE Letter to EU Commissioner for internal affairs.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *