بیانیهٔ داکتر سید عبدالله کاظم در کنفرانس ۲۰۰۷ فارو

چگونه ما افغانها میتوانیم بر پالیسی دولت افغانستان و جامعه جهانی در رابطه با تحولات افغانستان نقش تأثیرگذار داشته باشیم؟ یه این سوال ۱۳ سال قبل داکتر سید عبدالله کاظم در کنفنرانس فدراسیون سازمانهای پناهندگان فارو طرحی را ارائه کردند که تا امروز متأسفانه جامهٔ عمل نپوشیده است. این طرح هنوز هم قابل تعمق است و از ارزش عملی شدن برخوردار میباشد.