پریکړه لیک “د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالي” په هکله نړېوال کنفرانس

 

 لیدن-22 د سمبر 2008

په اروپا کې مېشتوکډوالو د تولنوفدراسیون (FAROE) د خپلو کلنیو کنفرانسونو په لړی کې، د ۲۰۰۸م میلادي کال خپل کنفرانس لپاره د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالې موضوع غوره کړې وه. 

 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Pashto_final_declaration.pdf|650|100%}