خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند

 
  لیدن 24 اکتوبر 2008


ماه های جوزا وسرطان 1357 را بیاد آوریم.  کودتای بدفرجام ثوربه تعقیب موفقیت نظامی میخواست کنترول اوضاع کشور را بدست بگیرد. رژیم کودتا میدانست کھ از پشتیبانی مردم افغانستان … 
 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_24oct.pdf|650|100%}