پرویز کامبخش باید آزاد گردد

 
 24 جنوری 2007 

فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغانھا در اروپا (فارو ) صدور حکم اعدام آقای پرویز کامبخش محصل سال سوم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ و روزنامه نگار را که از طرف محمکه بلخ… 
 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/Parwiz%20kambakhsh.pdf|650|100%}