ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است


29 جولای 2008 

به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه ھای غیردولتی، چندی قبل شاھد آن بودیم که پرویزکامبخش ژورنالیست جوان درولایت بلخ زندانی گردیده وتحت شکنجه سلامت روانی خود را از دست داد. با این وصف حکام ولایت بلخ ویرا به اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشدید بین المللی به کابل آورده شد.

 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/declaration_tars.pdf|650|100%}