تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم

 
لیدن 7 سپتمبر 2008 

ماه ھا قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شھروندان در انتخاب لباس، موسیقی، پروگرام تلویزیون وغیره غضب میگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خویش تحت نظارت یک ادارۀ ھمسان با امر بالمعروف طالبان … 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_declaration_on_amre_belmarof.pdf|650|100%}