بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است

لیدن 21 اکتوبر 2008 

با تعجب اطلاع یافتیم که امروز محکمۀ استیناف ولایت کابل پرویز کامبخش را به اساس اتھام واھی وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ ریاست امنیت ملی ولایت بلخ است به بیست سال حبس تنفیذی محکوم …

 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_21oct.pdf|650|100%}