دانتقالی عدالت په اړه د فارو د کنفرانس

  

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_dec_Pashto3_May2010.pdf|100%|800}