قطعنامه کنفرانس فارو درموردعدالت انتقالی در افغانستان

 

 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_Dari_Resolution.pdf|100%|800}