اطلاعیۀ تظاهرات 8 جون

هموطنان عزیز!

 

چنانچه اطلاع دارید قانون منع خشونت علیۀ زنان ازطرف پارلمان افغانستان بحالت تعلیق درآمده وبرخی حلقات ضدزن در داخل وخارج پارلمان خواستارحذف ضروری ترین مواد این قانون اند. در داخل کشورعلما، دانشمندان، جامعۀ مدنی، سازمانهای دفاع از حقوق بشربا حرکات اعتراضی خواستارتصویب  عاجل وبدون تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان شدند. به همین سلسله فارو ضمن نامۀ سرگشاده به وکلای معترض به این قانون ازمتن قانون دفاع نموده خواستارتصویب عاجل وکامل این قانون شد. قراراست بتاریخ 8 جون سال جاری در برخی از کشورهای اروپائی منجمله درهالند علیه بلاک شدن این قانون توسط ولسی جرگه تظاهرات صورت میگیرد. مظاهره شنبه 8 جون 2013  در هالند به ابتکارکمیتۀ زنان فارووبه همکاری حلقات وافرادمستقل در شهردن هاگ هالند  برگزارمیگردد.

وقت مظاهره: از ساعت 13:00 الی 16:00

محل: , Plein 1,  Den Haag میدان مقابل تعمیرپارلمان هالند(Tweede Kamer)

از تمام هموطنان گرامی که خواستارمحوخشونت علیه زنان درافغانستان اند، دعوت به عمل می آید تا این خواست خویش رابا اشتراک فعال درین تظاهرات به جهان آشکارسازند.

“کمیتۀ زنان “