فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!

۲۵ جنوری ۲۰۱۵

افغانستان با وصف باز گشت بیش از ۵ میلیون پناهجو در سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۸ بزرگترین تعداد پناهندگان را درجهان، بعد از سوریه، دارا میباشد. پاکستان وابران ازموجودیت میلیونی پناهجویان افغان همواره برای تحت فشار قراردادن دولت افغانستان استفاده نموده وامتیازات سیاسی را ازینطریق بدست آورده اند. هریک ازین دو کشوراز موجودیت صدها هزارپناهجوی راجستر نشدۀ افغان در کشورشان صحبت مینمایند وتهدید به اخراج آنها میکنند. هدف سفراخیرمحمدمحقق معاون ریاست اجرائیه به ایران این بود که با تضرع جلو اخراج بخشی از پناهجویان را بگیرد ولی بعد از بازگشت ازمشکلات عظیم اجتماعی وحقوقی دیگری که افغانهای مقیم ایران با آن روبرو اند، سخن گفت. باوصف سفر محقق هزاران طفل پناهجوی افغان طی دوماه اخیراز ایران دیپورت شدند وپیوسته اجساد اعدامیها وکشته شدگان افغان “ردمرز” میشوند. آنانیکه فعلأدر ایران زندگی میکنند نیزدچارانواع محدودیت ها، تبعیضات ومظالم اند. روزنامۀ گاردین درشمارۀ ۲۰ نومبر۲۰۱۳ ازبخشی ازین مظالم پرده برداشته است.

حملۀ تروریستی دریک مکتب متعلق به نظامیان درپشاور را مقامات ایالتی خیبر-پشتونخواه به مثابۀ بهانه ای برای اخراج پناهجویان راجسترنشدۀ افغان ازین ایالت مورد سوءاستفاده قرار داده است. باوصف رد ارتباط بین حملۀ متذکره وپناهجویان افغان توسط دفترUNHCR درپشاور، به گزارش اکسپرس تربیون مؤرخ ۲۳ دسمبر۲۰۱۴چاپ پاکستان نمایندۀ خاص کمیساری ملل متحد آقای  هوشیمی سیتزراه را برای اخراج پناهجویان راجسترنشدۀ افغان ازپاکستان هموارساخته است. سیتزگفته است که ساحۀ مسؤلیت کمیساری عالی محدود به پناهجویان راجسترشده میباشد. وی برای عودت داوطلبانۀ راجسترشده ها وعدۀ کمک ۲۰۰ دالر فی نفر را به عودت کنندګان داده است. برخلاف پیشبینی برخی  پاکستان “دوستان” ، اینکشور باجدیت موضوع اخراج همین پناهنجویان را دنبال میکند.

دراروپا، امریکا واسترالیا پناهجویان افغان ازمحدود شدن امکانات کسب حق پناهندگی رنج میبرند. برای آنانیکه درخواست اقامت شان ردشودولی کشورمیزبان را ترک نکنند، خطرزندانی شدن واخراج اجباری موجود است. متأسفانه سفارتهای افغانستان به نحوی با دولت میزبان درین اخراجهای اجباری همکاری میکنند

آقای محمداشرف غنی دربرنامه های انتخاباتی خویش ازشیوه های معین برای حل معضلۀ میلیونها پناهجو وپناهندۀ افغان صحبت کرده بود. با تأسف باید گفت که فقدان توجه به  تحصیل وتجربۀ ذیربط درکاندید-وزیرفعلی وزارت امورمهاجرین، خاطرات تلخ کابینه های کرزی را بیاد می آورد. درآن دوران نیزوزارت امورمهاجرین بیکی از تنظیم ها تعلق میگرفت وآن تنظیم برمبنای معاملات انتخاباتی یک شخص فاقد کیفیتهای لازمه را درین وزارت نصب میکرد. اشخاصیکه حتی ازفروش نمرات زمین عودت کنندگان واختلاس کمک نا چیزکمیساری عالی ملل متحد برای تأدیه به آنها روگردان نبودند

 

“کمیتۀ حقوق بشر فارو”