پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟

۳۰ نومبر۲۰۱۴

امسال برای مردم افغانستان سال خونینی بود. بیش از پنجهزارفرد ملکی صرف درشش ماه اول ۲۰۱۴ قربانی جنایات جنگی شده اند. درنیمأ دوم ۲۰۱۴ نیز شاهد جنایات هولناکی علیه مردم ملکی بودیم. به تعقیب نسل کشی عده ای ازهموطنان ما درولایت غور وقتل عام مردم  بازار ارگون، هفتۀ گذشته به اثریک حملۀ انتحاری درتجمع انبوعی از مردم ولایت پکتیا درقریۀ غیبی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا ۵۷ نفرشهید وهفتاد نفردیګرشدیدأ زخمی شدند. این حمله را ملل متحد، کمیتۀ بین المللی المپیک، ایالات متحده ، روسیه، چین، جاپان و حتی پاکستان مورد تقبیح قرارداده محکوم نمودند. این جنایت هولناک دررسانه های داخلی وبین المللی نیزانعکاس خاص داشت.

آنچه برای قربانیان وخانواده های شان حایز اهمیت است، عبارت میباشد از دستگیری عاملین این جنایت ومحاکمه ومجازات عاجل آنها. محمد اشرف غنی رئیس دولت افغانانستان به سرپرست ولایت پکتیکا دستور دادتا کمکهای لازمه به منطقه بفرستد وبه کشف ومجازات عاملین این فاجعه بپردازد.  متعاقبأ ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان نمود حمله انتحاری غیبی خیل کار شبکۀ حقانی است وشخص والی نامنهاد طالبان در پکتیکا نیز جزء شبکۀ حقانی بوده باشندۀ همین قریه میباشد. وکلای پکتیکا درپارلمان “جواسیس خارجی” را متهم میسازند. این اتهام مبهم که شاید اهداف سیاسی داشته باشد، هیچ دردی را دوا نمیکند. بادرنظرداشت اینکه پکتیکا همسرحد وزیرستان شمالی یعنی قرارگاه شبکۀ حقانی میباشد، ادعای امنیت ملی منطقی بنظر میرسد. اما نشان دادن ارتباط مشخص بین حمله کنندۀ انتحاری، والی نامنهاد طالبان وشبکۀ حقانی شامل توضیحات امنیت ملی نبود.

ازجانب دیگرطالبان طی «راپورتحقیقات ابتدائی در موردمصیبت پیشامده درولایت پکتیکا» مؤرخ ۲۵ نومبر۲۰۱۴منتشره در صفحۀ انترنتی ” صدای جهاد” ازگرفتن مسؤلیت این جنایت ابا ورزیده وادعا نموده اند که هیئتی را به منطقه برای تحقیق اعزام کرده اند. “هیئت اعزامی از محل حادثه راپور میدهد که تاکنون به طور قطع نتوانسته اند، عاملین اصلی را پیدا کنند و مشخص نمایند که انفجار از سوی چه کسی انجام گرفته بود، اما تحقیقات ما تا دستگیری عاملین اصلی حادثهء مذکور و معامله با انها مطابق شریعت ادامه خواهد داشت، زیرا هر گونه حمله ای که از سوی مجاهدین امارت اسلامی انجام میشود، باید مطابق به رهنمودهای اصول شرع، لوائح جهادی امارت اسلامی، فرمان های فوق العادهء عالیقدر امیر المومنین و ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی تنظیم شده باشد، اما کدام حملاتی که بر خلاف اصول ما از سوی افراد فاقد مسئولیت و نامعلوم انجام میشود، امارت اسلامی ان حمله را به خود و مجاهدین امارت اسلامی منسوب نمیداند. و به صورت آشکارا برائت خود را از ان اعلام میدارد.»

اما دراطلاعیۀ مذبورطالبان نکات ذیل وجود دارد که شباهت این جنایت را با سایرحملاتی که طالبان مسؤلیتش را بدوش گرفته اند، نشان میدهد:

انفجاریحیی خیل شکل حملۀ انتحاری را داشت. حملات انتخاری درمحلات عامه شیوۀ معمول طالبان است. به ندرت تلفات حملۀ انتحاری طالبان محدود به اهداف نظامی میباشد.

درین اواخرقوماندانهای اربکی در لوگر، بغلان وغیره مورد حملۀ طالبان  قرار گرفتند. قرار معلوم در حملۀ یحیی خیل هم هدف حمله کننده قوماندانهای اربکی بوده است. در اطلاعیۀ طالبان هم میخوانیم: « در میدان والیبال در حالی انفجار صورت گرفت که در کنار چندین تن از قومندانان اربکی، افراد ملکی نیز حضور داشتند و سبب تلفات سنگین ملکی گردید.»

چون طالبان پاکستانی وسایرجهادیهای خارجی به خواست ودستورملا محمدعمرآخوند درافغانستان مصروف خونریزی وآتش زدن به زندگی مردم ملکی اند، ولو آن خارجیها عامل این جنایت باشند، طالبان افغان نمیتوانند « برائت خود را از آن اعلام» بدارند.  صرف در صورتی که ثابت شود حزب اسلامی حکمتیار مرتکب این جنایت شده است، صحبت برائت طالبان مطرح شده میتواند.

بهرحال مشخص شدن گروه وقوماندانیکه دستور این جنایت بزرگ را به حمله کنندۀ انتحاری داده ومجازات عاملین برای بازماندگان شهدأ ومجروعین  حایزاهمیت فوق العاده است. امید دولت افغانستان ارگانهای عدلی وقضائی خود را بزودی از عناصرفاسد وغیرمسلکی تضفیه نماید تا توان آنرا پیدا کند که بصورت جدی به تعقیب جزائی مسؤلین این نوع جنایات هولناک بپردازد.

 

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)