لیست پنجهزارقربانی، مشت نمونۀ خروار

19-09-2013

امروزلوی څارنوالی هالند به افشأ وانتشار لیست نامهای پنجهزاراعدامی سیاسی سالهای 1357 و1358 پرداخت. این لیست را پولیس ملی هالند یکسال قبل درجریان تحقیقات در مورد جنایات جنگی امان الله (ع) مدیرتحقیق دراگسا، کام، خاد وواد ، ازیک زن افغان 93 ساله مقیم هامبورگ آلمان بدست آورده است. زن 93 سالۀ که این لیست را نگهداری میکرد، اظهار نموده که لیست مذکورتوسط داکتر آرماکورا نمایندۀ ملل متحد برای حقوق بشربه وی تسلیم داده شده بود. غرض از انتشاراین لیست ونشریکتعداد زیاد مکاتیب واستعلامهای انتقال ونگهداری زندانیان سیاسی را نمایندۀ څارنوالی هالند درتلویزیون این کشورچنین توزیع کرد: ” دادن معلومات به بازماندگان قربانیان در مورد سرنوشت عضوناپدید شدۀ فامیل شان یک وجیبۀ اخلاقی میباشد. چون لوی څارنوالی هالند امکان آنرا ندارد که به بازماندگان هر قربانی مسقیمأ معلومات بدهد، انتشار لیست یگانه راه ممکن برای دادن معلومات به قربانیان است.” سفیرهالند در کابل کاپی این لیست را به رسانه ها تسلیم نموده است.

لوی څارنوالی هالنداین لیست ومکاتیب واستعلامهای انتقال وتسلیمدهی محبوسین را در یک وبسایت خاص بنام www.warcrimes.nl غرض اطلاع عام قرارداده است. این وبسایت به سه زبان انگلیسی، هالندی ودری بوده چندبخش دارد. معلومات در مورد اینکه این اسناداصلی چگونه ودر چوکات کدام پروژه بدست پولیس هالند افتاده است را با مراجعه به لینک ذیل بدست آورده میتوانید http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai

برای مراجعه به لیست 154 صفحه ای قربانیان مستقیم جنایات حکومت تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق درسالهای 1357 و1358 هجری شمسی به لینک ذیل مراجعه کنید: http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai/death-lists-0

برای دیدن کاپی مکاتیب انتقال وتسلیمدهی زندانیان که میان مراجع امنیتی “جمهوری دموکراتیک افغانستان” تبادله شده است به لینک ذیل مراجعه کنید:

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai/kopie-transfer

خوانش نامهای قربانیان بیحد تراژیک وبیاد آوراختناق خفقان آور دوران تره کی-امین است. دوران ایکه در آن متعلم ومحصل صرف بخاطرپخش شبنامه اعدام میشد. محتوی لیست به این ادعای ما صحه میگذارد. موضوع مهم درین رابطه اینست که اختناق وکشتاربا ازبین رفتن تره کی وامین ختم نشد. کارمل ونجیب با ایجاد دستگاه غول پیکرخاد خشونت خلقی را وسیع تر، بیرحمانه تروسیستماتیک ساختند. تمام زندانهای ولایات به زندان دهمزنگ تبدیل شد و هرماه دسته های دو الی سه صدنفری دربلاک اول زندان پلچرخی جمع آوری شده وروانۀ پولیگون میشدند.  کمیتۀ حقوق بشرفارو میتواند این موضوع را با پیشکش نموده ده ها شهود عینی به اثبات برساند. مبرهن است که لیست پنجهزارنفری داکترآرماکورا مشت نمونۀ خروار است. با آنهم نشر این لیست واسناد انتقال زندانیان برای بازماندگان قربانیان وبرای اهل تحقیق وتتبع که درزمینه های تاریخ، صلح اجتماعی ومستند سازی جنایات جنگی کارمیکنند، اهمیت زیاد دارد.

 

“کمیتۀ حقوق بشرفارو”