اول حمل، روزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض

 

21 MARCH

International Day against Racism and Discrimination

بتاریخ 21 مارچ سال 1960، دولت متکی بر اپارتاید افریقای جنوبی با حملۀ مسلحانه برتظاهرکنندگان که برای ابرازاعتراض علیه اپارتاید وتبعیض نژادی گردهم آمده بودند، 69 نفربشمول زنان وکودکان را کشت وبیش از 180 نفر را زخمی

ساخت. روزبعدی، دولت حالت فوق العاده را اعلان کرد وبیش از بیست هزار نفر را زندانی ساخت. ازهمان سال به بعد، 21 مارچ بحیث روزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض تجلیل میشود.

 

اکنون اپارتایدبشکل پالیسی دولتی در جهان موجود نیست. ولی مظاهرراسیسم وتبعیض نه تنها در افریقای جنوبی، بلکه دربسیاری کشورهای جهان بیدادمیکند. بخصوص مهاجرین وپناهندگان قربانی تبعیض درکشورهای میزبان میباشند. در ده ها کشورروزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض با دعوت همگان به خاتمه دادن به روش غیرعادلانه توسط اشخاص وگروه ها در برابرهم ورعایت مساوات در برخورد با دیگران تجلیل میگردد.

کمیتۀ حقوق بشر فارو، همه ساله ازین روزبا برگزاری گردهمائی های معلوماتی وبحث ها، تجلیل بعمل می آورد.

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)