پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست

هیأت  اجرائیۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا مراتب تسلیت خود را به محترم داکترصاحب کریم غروال که یکی از مؤسسین  ومعززین فارو میباشد، به مناسبت وفات پسرکاکا ودوست صمیمی شان انجنیرعادل غروال که اخیرأ درکابل بخاک سپرده شده است، تقدیم مینماید. از خداوند عزوجل برا داکترصاحب غروال صبرجمیل تمنا داریم.

“هیأت اجرائیۀ فارو”

هالند 18 دسامبر 2012