طالبان باید ازکشتارافرادملکی دست بردارند!

اعلامیه

نومبر 2012

درسالهای اخیرسهم طالبان درکشتارافراد ملکی در افغانستان بسیار بزرگتراز سهم نیروهای ناتو ودولت افغانستان است. طبق ارقام احصایوی سازمان ملل متحد، در سال 2011  تعداد افراد ملکی کشته شده بالغ بر 3268 وتعداد زخمیها  1997 فردملکی بوده که بیش از2477 کشته ناشی ازماین های کنار جاده (45.5 )فیصد وتلفات ناشی ازحملات انتحاری( 13.1) فیصد میباشند.

طالبان این احصائیه را غیر واقعی دانست ولی واقعات روزمره برملا میسازد که سهم طالبان در ایجاد این تلفات امسال ارقام درشت تری را ارائه خواهد کرد. تنها درهفته ای که گذشت، بیش از  پنجاه زن وطفل توسط ماینهای کنار جادۀ طالبان در ولایات هلمند، فراه وبلخ کشته شدند. حملات انتحاری بالای مساجد در هنگام نماز، حملات انتحاری درجا های مزدحم، ماینگذاری سرک های موتررو وسایرروشهای ازین قبیل، شیوه های اساسی جنگیست که طالبان همواره در جنگ با حکومت کرزی وناتوبکاربرده اند. این شیوه ها که برای طالبان کم خطرترین وکم مصرف ترین شیوه ها اند، برای افراد ملکی بزرگترین منبع خطر حیاتی میباشند. سوالی که درینجا مطرح میگردد اینست که چرااین نوع عملیات در سالهای اخیربطوربیسابقه توسعه یافته است؟ چرا اکنون طالبان به فیر راکتهای کوربالای شهرکابل پرداخته پا برجای پای گلبدین راکتیارمیگذارند که زمانی ده ها هزارراکت را برمردم کابل فیرکرد؟

 

عامل داخلی این موضوع به صحنه آمدن یک نسل جدیدطالبان است که در پاکستان شستشوی مغزی کامل دیده اند. این جوانان اکثرأ با افغانستان اُنس نداشته وهیچ احساس مسوولیت در برابرمردم افغانستان ندارند. اینهاعلاقمندی شدید به بکاربرد شیوه های تخویف وتعجیزمردم ملکی دارند. این نسل افراطی تراز طالبانی اند که درسالهای 1996 الی 2001 در افغانستان حاکم بودند. قرارمعلوم برخی رهبران سابقه دارطالبان با حمله به مساجد مخالف اند.  ایشان میدانند که کشتارنمازگزاران برای تحریک طالبان حکم خودکشی را دارد ومیکوشند جوانان را ازاین موضوع آگاه سازند. اما نسل افراطی حاضربه پذیرش این اصل نیست. به گزارش روزنامۀ پاکستانی Daily Best مؤرخ 12 نومبر2012سوء قصد بجان ملا سید احمد شهیدخیل یکی از رهبران برجستۀ “شورای کویته” که مخالف حملات انتحاری در مساجد بود، به احتمال قوی،  توسط طالبان افراطگرا صورت گرفته است. شهیدخیل در بازار کوچلک (نزدیک کویته) مصروف خریداری بود که چهارموترسایکل سواربالایش فیرکردند. وی با وضع وخیم غرض تداوی به کراچی انتقال داده شده است . معمولأ طالبان در تاریکی شب سرک را ماینگذاری میکنند وآرزو میکنند که این ماین باعث انفجارموتر قوماندان پولیس منطقه ویا کاروان نظامیان خارجی شود. مربیهای پاکستانی، ایرانی وعرب به آنان چنین تفهیم نموده اند که تلفات احتمالی ملکی این ماینگذاری قابل تشویش نیست. چون شهدای همچوحوادث  مستقیمأ به بهشت میروند. بهمین سلسله، درهفته ای که گذشت، دومحفل عروسی به مراسم تدفین تبدیل شد وده ها فردملکی، بشمول زنان وکودکان ازحق حیات محروم گردیدند.

عامل خارجی توسعۀ بیسابقۀ تلفات ناشی از ماینهای کنارجاده، ارسال این ماینها بطورتکمیل شده ویا بشکل مواد منفجرۀ لازمۀ آن توسط دولت آخوندی ایران به طالبان است. تنها در سال جاری از ورود چهارلاری مواد منفجره و چندین موترحامل ماینهای ساخت ایران در سرحد نیمروزجلوگیری شد. دولت ایران بخاطرانتقامگیری ازین اقدامات، پوسته های سرحدی افغانستان درسرحد نیمروزرا مورد حملۀ راکتی قرارداد. این وقایع را میتوان بحیث مشت نمونۀ خروار گواه مداخلات بیشرمانۀ ایران در امور امنیتی افغانستان دانست. ایران ازچند سال بدینسومولد وفرستندۀ ماینها به غرب وجنوبغرب افغانستان (هرات، فراه، هلمند، نیمروز، ارزگان، زابل، غزنی) است. طالبان درمراکزمخفی تربیتی سپاه پاسداران ایران ساختن واستعمال این نوع ماینها را می آموزند.

البته ایران با این ماینها به دو هدف مهم خویش دست مییابد. نخست کوشش برای ناکام ساختن ماموریت ناتو در افغانستان وثانیأ ادامۀ تخریب وکشتار درافغانستان. طالبان با کاربرد این ماینها از خودتصویرمخوفتروشریرتراز گذشته در اذهان مردم ملکی تصویرمیکنند. آنها میتوانند با کرزی صلح کنند اما نمتوانند قضاوت مردم در مورد خود را تغییردهند.  فرزندان بیگناه این سرزمین که ماینهای طالبان جانشان را میگیرد، قربانی اصلی این جنایت اند. آنهائی که بخاطرکسب رضایت بیگانگان هموطنان بیگناه خود را میکشند، باید ازادامۀ ارتکاب این جنایت نابخشودنی دست بردارند.