سکوت حکومت درموردتجاوزات سرحدی پاکستان حین مذاکرات سه جانبه !

تبصره

سپتمبر2012

بتاریخ 5 سپتمبر2012 مذاکرات سه جانبۀ افغانستان-پاکستان-ایالات متحده موضوع عبور مصوون رهبران مذاکره کنندۀ طالبان را مورد بحث قرار داد. این مذاکرات سه جانبۀ بی ثمر که سالهای متمادی ازآغازآن میگذرد، وسیلۀ دیگریست در خدمت تداوم پالیسیی کجدارومریزپاکستان که الی خروج نیروهای خارجی از افغانستان دنبال خواهدشد. حکومت افغانستان که برای التیام آلام قربانیان جنگ کنونی دستاورد امیدوارکنندۀ ندارد، این مذاکرات نمایشی را با دهل وسرنا بعنوان قدم مهم در راه صلح درمنطقه تبلیغ میکند. اگر برای یک لحظه این مذاکرات را بحیث یک مکانیزم رفع اختلافات سه کشورقبول کنیم، به سوالات ذیل برمیخوریم:

* وقتی بتاریخ 5 سپتمبرنشست سه جانبه بعد از یک وقفۀ طولانی آغازیافت، چرابرمهمترین موضوع روزیعنی تجاوزات سرحدی پاکستان برولایات نورستان، کنروننگرهارصحبت نشد؟ اراکین دولت افغانستان میکوشند با ادا های دیپلماتیک اهداف این تجاوزات راسطحی جلوه داده یخن خود را ازدست مردم کنرونورستان رها سازند. درحالیکه اهداف پاکستان بسارذیرکانه ودوراندیشانه طرح و به اجرأ گذاشته شده است. درزمرۀ آمادگیها برای سال 2014، استخبارات نظامی پاکستان ISI گروه های اخوانی وعقبگرا را باهم در جبهۀ بنام” شورای دفاعی پاکستان” علیه افغانستان متحد ساخته است. بیش از 27000 کیلومترمربع ساحات سرحدی بحیث منطقۀ فعالت این نیروها شناخته شده است. دررهبری این شورا دشمنان قسم خوردۀ افغانستان چون قاضی حسین احمد، سمع الحق، مولانا فضل الرحمن، جنرال حمیدگل وغیره قراردارند. حملات بالای ولسوالییهای شرقی افغانستان منجمله دنگام و نری به هدف تخلیۀ کنرونورستان است. پاکستان میخواهد این منظقه را قبل از حمله کذایی که قرار است برای فریب امریکا بالای شبکۀ حقانی انجام دهد، تخلیه کند. گروه حقانی اکنون افراد گروه های تروریستی ضد هند چون لشکرطیبه وجیش محمد را نیز احتوا میکند. ISI درنظر داردقسمت زیادی ازین تروریستها را تحت نام “فراریان” از “عملیات” برگروه حقانی با اسلحۀ شان درمناظق کوهستانی وسوق الجیشی ولایات کنرونورستان جابجا کند. کنرنزدیکترین راه برای هجوم وسیع به سمت شمال افغانستان است واز کابل نیزدورنمیباشد. ناگفته نباید گذاشت که بدستور ISI درهمین ساحات سرحدی، کارگاه ها وفابریکه های اسلحه سازی به تولید شباروزی مصروف اند و بمهبای مقناطیسی یکی ازتولیدات جدید درین کارگاه ها وفابریکات میباشد.

* طالبان تا اکنون صرفأ برای مذاکره با امریکائی ها ابرازآمادگی کرده اند. آنهم در قطر. برای این نوع مذاکرات پاکستان قبلآ نیزهمکاری کرده است. سفر سید طیب آغا به جرمنی وقطرمثال آنست. تا اکنون طالبان بخواست حکام افغانستان به مذاکره صرفأ جواب منفی داده اند. پس نفع مذاکره برای تنظیم عبور آنها چیست؟ پاکستان را باید به مذاکرات وادار ساخت. در غیرآن پاکستان زمانی حاضر به همکاری در ایجاد صلح در افغانستان میشود که ازآقائی خودبرحکمداران آینده ومنابع طبعی افغانستان مطمئن شود. چنین صلحی هرگزمورد قبول مردم آزادۀ افغانسان نخواهد بود.

هرگاه افغانستان یک دولت متکی به مردم ومورد قبول مردم پیدا کند، هم دفاع بیدریغ از تمامیت ارضی افغانستان ممکن میگردد وهم صلح آبرومندانه با مخالفین.

 

 

“کمیتۀ حقوق بشرفارو”