خاطرۀ اسقلال وجنبش امانی گیرا تر ازسال پار است!

Date: 20 August  2012

اعلامیه

نودوسومین سالگرداسترداد استقلال افقانستان  امسال در شرایطی تجلیل شدکه کشور ما آماج حملات بیشرمانه توسط تروریسم دولتی ازدو کشوراسلامی همجواریعنی پاکستان وایران میباشد. درچنین روزها که پاکستان برای تبدیل  مجدد افقانستان به  مرکزپایگاه های تروریستی نقشه کشیده وولایات کنر، نورستان وننگرهار را مورد تجاوزمستقیم نظامی قرارمیدهد ولی  دولت بی ارادۀ کابل وحامیان مطلب آشنایش صرفأ به نمایشات مطبوعاتی اکتفا میکند، ضرورت افغانستان به زمامداری از تیپ مرحوم  شاه امان الله  خان غازی  ویارانش بیشتر از پیش آشکارمیگردد.

 

 

درشرایطی که  حکومت فاشیستی ایران   هجوم فرهنگی ده سالۀ خود رابا تجاوزنظامی از طریق دادن  تعلیم واسلحۀ پیشرفتۀ انفجاری  وراکتهای گوناگون به طالبان وحزب اسلامی  تکمیل نموده وافغانستان را هر روز به مرگ وآتش میکشاند، ضرورت زمامداران با اراده ومعتقد به نیروی مردم افغانستان  جون امان الله ویارانش برجستگی خاص  می یابد . زمامداری که با خریطۀ پول خریده میشود، جز شرمندگی چیزدیگری برای هدیه  به مردم افغانستان ندارد.

مردم افغانستان تحت رهبری شاه وطن دوست وترقیخواه شان، امان الله خان با دستان خالی امپراطوری بریتانیا رامجبور به برسمیت شناختن استقلال سیاسی کشور شان نمودند. جنبش امانی را مشخصات عالی اش برازنده ساخت.  این جنبش به مردم افغانستان اتکاه داشت.  بنابرین توانست در طی ده سال موجودیت خود با پیاده ساختن ریفرم در سیستم سیاسی، قضایی، اداری نظامی، مالی، وارزی افغانستان زمینۀ گذارازجامعۀ ماقبل قرون وسطایی به جامعۀ روبه رشدرامساعد سازد. اهمیت 28 اسد درینست که این روز را هرفرد افغان بحیث جشن ملی قلبأ میپذیرد وبا امکانات دست داشتۀ خود از آن تجلیل میکند. این درحالیست که روزهای زیادی توسط حکام گوناگون، بخصوص در سه دهۀ اخیر بشمول دولت فعلی، جشن ملی نامگذاری شده ولی از طرف ملت روز سیاه محسوب میگردند.

(کمیته حقوق بشرفارو)