مسوولین سرکوب قیام مردمی سوم حوت دردولت افغانستان وسیعأ نفوذ کرده اند!

 

اعلامیه

فبروری 2012

عکس العمل مردم افغانستان در مقابل سانحۀ اشغال افغانستان توسط ارتش روس بسیارصریح ومستقیم بود.  هنوز دوماه ازسیاهروز شش جدی نگذشته بود که قیام متحدانۀ مردم پایتخت افغانستان در برابر اشغالگران روس، کاخ کریملین را به لرزه دراورد.

 

فرارسیدن سوم حوت برای آنعده ازمردم افغانستان که شاهد این  روز پرافتخاربوده اند ویا ازوالدین خود داستان افتخارآفرین ودر عین حال غم انگیزسوم حوت را شنیده اند، بیاد آورجواب رد ودندان شکن مردم افغانستان به قوای اشغالگرروس وپیک بیمقدار شان  ببرک کارمل است. دومیلیون شهروند کابل ازبام خانه های شان نهرۀ الله اکبر ومرگ برشوروی را سردادند. صدها هزارمرد وزن جوان وسالمند درمرکز ونواحی مختلف شهرکابل با شعار “مرگ برببرک کارمل این شاه شجاع ثانی !” ، مرگ برروسهای اشغالگر!” ،

“روسها از ازکشور ما خارج شوید!” وغیره راه پیمائی کردند. آین وضع لشکر تا دندان مسلح روس را دچار تب لرزه ساخت. برعلاوۀ هلیکوپتر های جنگی طیارات جت نیزبر فراز کابل به پرواز متداوم پرداختند.

کارمل بعد ازتکیه زدن بر مسند شاه شجاع، با وصف اینکه اسدالله سروری قصاب اگسا معاون صدراعظم اش بود، با وقاحتی که داشت، نقاب بشردوستی واحترام به آزادی عقیده وبیان را برخ کشید. وی مسوولیت قتل عام فعالین سیاسی، افراد متنفذ مذهبی واجتماعی وسایرشهروندان افغان طی مرحلۀ نخست فاجعۀ ثور را به حفیظ الله امین نسبت داد. این ادعا درحالی صورت میگرفت که نجیب الله (مشهور به جلادکابل) تحت رهبری افسران ک.گ.ب مصروف پایه گذاری خاد، این بزرگترین وخون آشام ترین دستگاه شکنجه وسرکوب درتاریخ افغانستان، بود.

عوامفریبی ببرک کارمل را تظاهرات وسیع سوم حوت به مرحلۀ آزمون گذاشت. اشتراک کنندگان تظاهرات ازفضا توسط روسها واززمین توسط پرچمیهای کارملی ازدفاترحزبی، ماموریتهای پولیس، قطعات نظامی وغیره با انواع اسلحه مورد حملۀ وحشیانه قرار گرفتند. سرکوب خونین تظاهرات ضدروسی سوم حوت 1358 کابل وپرشدن مجددزندان پل چرخی ازوطندوستان افغانستان  نقاب عوامفریبی کارمل را درید وبعد از سوم حوت کارمل جرأت نکرد از آزادی تظاهرات صحبت کند. تعداد زندانیان پل چرخی وسایرزندانهای افغانستان تا زمان تعویض ببرک کارمل با نجیب الله علی الرغم اعدامهای دسته جمعی متواترومرگ ومیرزندانیان ، قوس صعودی را میپیمود. دستگاه جهنمی خاد ومضحکۀ که بنام “محکمۀ اختصاصی انقلابی” توسط اشغالگران خلق شده بود، موازی با چرخش ساعت فعال بوده هرفرد مشکوک به مخالفت با اشغال یا طرفداری از دموکراسی را چون سایه تعقیب نموده به حبس طویل یااعدام محکوم میکردند.

بدین ترتیب حزب دموکراتیک خلق ورژیم تحت رهبری آنرا جنون قدرت و روسپرستی افراطی به حزب تحت رهبری هیولا ها تبدیل نمود. هیولا های این حزب اکنون با نفوذ وسیع در ارگانهای امنیتی کرزی میکوشند خود را به موقفی برسانند که  بتوانند بازهم به سرکوب وشکنجۀ مردم افغانستان  بپردازند. آغوش حکومت کرزی بروی جنرالهای خون آشام خاد واردو وپولیس خلقی-پرچمی کاملأباز است.

“کمیتۀ حقوق بشرفارو”