ورشکستگی پارلمان وتراژیدی سیمین بارکزی

12 اکتوبر2011

اعلامیه

پارلمان کنونی افغانستان بشمول دورۀ اول، یک پارلمان مصلحتی است که شالودۀ آن نه بر مبنای ضرورت  وشرایط عینی افغانستان بلکه بر مبنای نیازافکارعامۀ کشورهای غربی دخیل در مسایل افغانستان شکل گرفته است. علاقمندی ملل متحد وکشورهای ناتو به موجودیت پارلمان درپهلوی قوۀ اجرائیه وقضاییه نیز از همینجا سرچشمه میگیرد. والی هرانسان عاقل فهمیده میتواند که در یک کشورنا امن که نیمی ازمرمش توسط طالبان ونیم دیگر توسط جنگسالاران گروگان گرفته شده اند، برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ناممکن میباشد.

غربیها چنین استدلال میکنند که یک انتخابات بد بهتر ازدیکتاتوری است. وضعیت کنونی پارلمان افغانستان نشان میدهد که ازطریق انتخابات بد ومصلحتی، در شرایط کشوری چون افغانستان، عمدتأ جنگسالاران ومافیا سالاران ویا نمایندگانشان به پارلمان راه می یابند. این نوع افراد کرسی پارلمان را برای کسب پول وکسب توانایی معامله باحکومت وخارجیها بغرض حفظ تشبثات غیرقانونی خود، میخرند. آنها نه به مصالح مردم می اندیشند ونه به مؤکلین خویش احترام میگذارند. اکثر آنها نمیدانند وظیفۀ شان بحیث عضو پارلمان چیست وحدود صلاحیتهای شان کدام اند.  در روزهای کاری پارلمان برای عیاشی به تاجکستان ویا برای معاملات مافیایی به دوبی میروند. به هر بهانۀ اعتصاب میکنند. پارلمان افغانستان نخستین پارلمانیست که اعضایش وقتی کاری مخالف میل شان شد، اعتصاب میکند ومسوولیتهای پارلمانی خود را به طاق نسیان میگذارند. هدف این قهرونازها اکثرأ کسب توجه از خارجیها است. درچنین پارلماتی، کمتر اشخاصی چون سیمین بارکزی پیدا میشود که به کرسی خود وتعهد خود به مؤکلین چنان وفادار است که حتی حاضربه فدا کردن جان خود بخاطر آن میباشد.

 

امیدواریم مؤسسۀ ملل متحد، بازهم بخاطرحفظ وجهه خود، با یک حرکت مصلحتی دیگر،  کمسیون انتخابات ودولت افغانستان را مجبور به اقناع یا اعادۀ حقوق این زن پاکباز وبا جرأت افغان بسازد. باچنین حرکتی ملل متحد میتواند یکباردیگربه مردم افغانستان مثالی بدهد ازمستقل بودنش وازاینکه حاضرنیست هرحرکت دولت را کورکورانه تأیید کند.  ناگفته نماند که منظور ما صرف رسیدگی به قضیۀ سیمین بارکزی است، نه آن رندانی که به قیمت جان اومیخواهند به اهداف خودبرسند.

 

(کمیته حقوق بشرفارو)