٢٨ اسد، روزیادبود ازیک حماسه ویک جنبش

19 اگست 2011

اعلامیه

ازخاطرۀ پرافتخاراستقلال افغانستان بمثابۀ آغارپرطنین جنبش امانی نودودو سال میگذرد. فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ٢٨ اسد را هرسال بعنوان روزپر افتخارتاریخ معاصر افغانستان وبه یادبود شاه وطن دوست وترقیخواه کشور، امان الله خان ونیاکان وطندوست ما که با ارادۀ آهنین امپراطوری استعمارگربریتانیا رامجبور به برسمیت شناختن استقلال سیاسی کشور شان نمودند، تجلیل میکند.

 

قهرمانان گم نام استقلال آن رادمردانی اند که با دستان خالی ولی عزم استواراعلان جنگ توسط شاه امان الله را با خوشی لبیک گفتندوبا ایثار خون خویش استقلال سیاسی کشور خود را بدست آوردند. بیجهت نیست که ٢٨ اسد را همه ملت بحیث یک روز پر افتخارمیپذیرد واز ٱن بقدرتوان خویش تجلیل میکند. تجلیل همزمان ٢٨ اسد ازطرف هردو قطب داخلی جنگ کنونی( طالبان وحکومت کرزی) حقانیت این ادعای ما را تثبیت میکند. واما هیچیک ازطرفین جنگ کنونی حق مقایسۀ خویش با ٱن شاه وٱن مجاهدین را ندارد. دولت امانی به مردم خویش متکی بودنه به بیگانگان.. امان الله خان آبروی افغانستان را به هیچ همسایه وبیگانه در برابرپول نفروخت بلکه با بزرگترین دول اروپایی روابط برمبنای تساوی حقوق واحترام متقابل داشت. امان الله در رأس یک جنبش مستقل قرارداشت. جنبشی که مجاهدین خویش را با پول بیگانه معاش نمیدادوتصمیم صلح وجنگ را خود اتخاذمیکرد. جنبش امانی وشاه امان الله پیشرو ومتمدن بودند، جزمنافع وطن ومردم افغانستان تعهد دیگری نداشتند وهدف غایی شان تعمیرافغانستان بودنه تخریب ٱن.

استقلال افغانستان وگام های اصلاح طلبانۀ متعاقب آن مردم منطقه را الهام داد تا برای استقلال کشور خویش بجنبند. رژیم امانی به خارچشم استعمارگران انگلیس مبدل شد.. انگلیسها شیپوراغتشاش راازشرق توسط بخش اجیر روحانیت نواختند و توانستند قسمتی ازمردم را علیۀ رژیم امانی بشورانند. دورۀ که با حماسه شروع شده بود، با تراژیدی پایان یافت.

یاد اسقلال ٢٨ اسد وجنبش امانی گرامی باد!

کمیته حقوق بشرفارو