ببین سحر به دو دست بلند شب گل کرد

23 اپریل شهر لایدن

در بیست و سوم اپریل دو هزار و یازده در شهر لایدن هالند , بزرگداشت شور انگیزی ثبت خاطره ها گردید. دفترچه آفتاب

 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/guzarish_neghat.pdf|100%|800}