طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است

15 اگست 2010

جاهلانه ترین وظالمانه ترین راه حلی که تا اکنون برای مشکلات ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان طی دوسال اخیر ارایه شده است، طرح رابرت بلک ویل، سفیرسابق ایالات متحدۀ امریکا درهندوستان است. بلک ویل بتاریخ 5 اگست سال جاری طرحی پیشنهادنمود که بموجب آن جنوب افغانستان به طالبان واگذارگردد ونام آن پشتونستان گذاشته شود. تمام نیرو وامکانات برای تأمین ثبات به پایتخت وشمال متمرکز گردد. حملات طیارات بی پیلوت و قوای خاص بالای جنوب وشرق ادامه یاید. متعاقب انتشار این نظر در مطبوعات، موج بزرگی ازانتقاد واعتراض برین طرح ازجانب افغانها وبرخی صاحبنظران امور منطقه (چون کونهالینان واحمد رشید) در رسانه ها جریان یافت که جواب برحق به یک روبای پیر است که بالاترازحد صلاحیت خویش حرف زده وبدون اطلاع ازتاریخ پنجهزارساله افغانستان طرح تجزیۀ کشوری را داده است که قبرستان جهانگشایان مختلف درطول تاریخ بوده است.

 

دورۀ کاری آقای بلک ویل درسفارت ایالات متحده درهندوستان به تاریخ 22 اپریل سال 2003 با استعفای موصوف از پست سفارت پایان یافت. علت کناره گیری آقای بلک ویل شکایت کارمندان سفارت ازشیوۀ نادرست اداره وروش متکبرانه ودیکتاتور مآبانۀ آقای بلک ویل بود که باعث آمدن تفتیش عمومی وزارت خارجۀ امریکا به دهلی جدید وبررسی وضع سفارت گردید. باین وصف یلک ویل بخاطر تعلق به گروپ “محافظه کاران جدید” که در رأس آن جورج بوش قرارداشت، بعوض مجازات، مکافات شد ودر پست معاونیت دستیار رییس جمهور وهماهنگ کنندۀ پلانهای استراتیژیک در قصر سفید آغازبکار نمود. درچوکات وظیفۀ جدید خویش بلک ویل بیک خانم که کارمندبلندپایۀ سفلرت امریکا درکویت بودتعرض فزیکی نمود وچندی بعد ازپست دولتی کناره گیری کرد. ولی با آنهم تا اخیرحاکمیت بوش نازدانۀ قصرسفید باقیماند. درردیف سایر نسخه های که دیپلماتهای متقاعد برای حل معضل ایالات متحده در افغانستان داده اند، بلک ویل نیزبا طرح متنازع فیه وارداین بحث شد. برعلاوۀ بیخبری از تاریخ وفقدان آگاهی ازتساند اقوام افغانستان در دفاع از سرزمین شان، قرارمعلوم آقای بلک ویل ازمنفی نگری افراطی نسبت به افغانستان نیز رنج میبرد. چه همین فردیکه به کشور خود پیشنهاد میکند تا نصف افغانستان رابه طالبان وحامی شان پاکستان واگذارکند، در رابطه با صدور آشوب از پاکستان به هندوستان نظردیگری داشت. وی قبل از استعفای خویش گفته بود: ” تا زمانیکه صدور تروریسم به هندوستان قطع نگردد، جنگ جامعۀ جهانی برضد تروریسم به نتیجه نمیرسد”. هرگاه آقای بلک ویل عین نظر را دررابطه با افغانستان نیز ارایه مینمود، نظرش با واقعیت عینی مطابقت میداشت و به مردم افغانستان نیزتوهین نمیشد.

البته نظریۀ تجزیۀ افغانستان طی سه ونیم دهۀ اخیرتوسط حلقات معین درکشورهای که چشم طمع به افغانستان داشته اند، وقتأ فوقتأ مطرح گردیده ولی درنطفه خنثی شده اند. بطورمثال روسها زمانیکه متوجه شدند که یک پیروزی زودرس در افغانستان میسرنیست، بفکرتجزیۀ افغانستان به شمال وجنوب افتادند ودر زمان ببرک کارمل برای انتقال پایتخت به مزارشریف کارهای مقدماتی صورتگرفت. ولی زمانیکه روسها دیدند که حتی در درون حکومت دستنشانده پشتیبانی کافی برای تجزیۀ افغانستان وجود ندارد، ازین برنامه منصرف شدند. مقالۀ اخیراحمدرشید، نویسندۀ مشهورپاکستانی نیزبوضاحت نشان میدهد که همه افغانها بشمول معامله گرترین جنگسالاران همواره مخالف تجزیۀ افغانستان بوده اند. به گواهی تاریخ، مردم افغانستان، صرف نظرازتعلقات منطقوی وقومی شان، افغانستان را بیشتر ازجان خویش دوست دارند وحاضرندبرای هروجب خاک کشورخویش تا پای جان بایستند. آقای بلک ویل بعنوان سفیرسابق ایالات متحدۀ در هندوستان حتمأ متوجۀ این واقعیت شده است که افغانها هنوزخط تحمیلی دیورند را، که توسط استعمارکهن بریک زمامدار سست عنصرافغانستان تحمیل گردیده بود، برسمیت نشناخته اند. ازجانب دیگرافغانستان را نمیتوان با ویتنام وکوریا مقایسه نمود. چه برعکس انکشورها، در افغانستان هردوطرف جنگ (حکومت کرزی وطالبان) مخالف تجزیۀ افغانستان اند. پس چرا بلک ویل با چنین طرحی وارد بحث میشود؟

غرض پاسخ یافتن برای پرسش فوق باید به شغل کنونی بلک ویل توجه کرد. رابرت بلک ویل بعد از کناره گیری از کارش در قصرسفبد بحیث لابی کننده (Lobbyist) در شرکت BGRآغازبکار کرد. به اثر لابی آقای بلک ویل قراردادهمکاری اتمی بین ایالات متحده وهندوستان از رویأ به واقعیت مبدل گردید. حالانکه هندوستان قبل برآن سالانه ششصدهزاردالربیک شرکت لابی واشنتگتن میپرداخت ولی مؤفق به کسب این قرارداد نشده بود. بتاریخ 28 اگست 2007 نیوزویک اطلاع داد که بلک ویل در چوکات یک قرارداد 300.000 دالری که آقای ایادعلوی با شرکت BGR بسته است، مصروف بی ثبات ساختن رژیم نوری المالکی وبقدرت رسانیدن ایاد علوی میباشد. قراریکه مبدانیم علوی به اساس انتخابات “آزاد” صدر اعظم عراق شد. اکنون معلوم نیست که کدام شخص حقوقی یا فزیکی برای تجزبۀ افغانستان با شرکت BGR قراردادبسته است؟

پاکستان ظاهرأ با این طرح مخالفت کرده استووانمودکرده است که ایجاد یک پشتونستان در داخل افغانستان کنونی باعث تحریک استقلال طلبی چهل میلیون پشتون آنطرف دیورند خواهدشد. اینکه کدام نیروی شیطانی در عقب طرح تجزیه قراردارد، سوالیست مهم برای تشخیص دشمنان افغانستان. ولی طرح تجزیه، تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال میبرد وبذات خود حرکت توهین آمیزنسبت به ملت افغان است. اگرچه اکنون گروپ محافظه کارهای جدید در رأس قدرت قرار ندارند ولی بلک ویل وامثالش میتوانند ازطریق جمهوریخواهان وصاحبان صنابع بزرگ نظامی برقصرسفید اعمال نفوذ کنند. بنابرین باید با این طرح با تمام نیرو تا زمانی اعتراض کنیم که بطلان آن از طریق قصرسفید اعلان گردد.

 

 

“هیأت مدیرۀ فارو”