پیام تسلیت فارو

باز گذشت همه بسوی اوست

پیام تسلیت فارو

 دهم جون 2021

بادریغ ودرد اطلاع یافتیم که پدر گرامی آقای بهرام آزاد، شاد روان ارباب جمیل خان، برادر آقای استاد ولی جان لاهو، کاکای محترمه لونا ولی رئیس فارو در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود بدرود حیات گفتند.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا از طرف همه اعضاء هئیت مدیره و به نمایندگی از انجمنهای عضوء فارو، سفر ابدی زنده یاد ارباب جمیل خان را به همکاران گرامی فارو آقای بهرام آزاد و خانواده محترم شان، جناب آقای استاد لاهو، بانو لونا ولی رئیس فارو، آقای میرویس لاهو و خانواده گرامی شان، خانم فرشته و رشتینه لاهو، آقای سیلاب لاهو، آقای حمید حسن زاده و جمع خانواده های محترم لاهو، انوری، حسن زاده، خویشاوندان و بازماندگان آن روان شاد مراتب تسلیت هئیت مدیره فارو و فافون را اعلام داشته، با ابراز مراتب غمشریکی و همدردی در این مصیبت  برای همه عزیزان شکیبائی و صبرجمیل آرزومینماید.

یاد شاد روان ارباب جمیل خان را گرامی میداریم.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای

افغانهای مقیم اروپا ( فارو)