حملهٔ نظامی هدفمند بر کارمندان یک رسانه، حمله بر آزادی بیان وجنایت جنگی است!

 ۲۳ جنوری ۲۰۱۶

خبر غم انگیز قتل هفت نفرو مجروع شدن ۲۶ نفر که همه افراد ملکی وکارمندان عادی وبی بضاعت کابورا (مرکز تولید برنامه های شرکت رسانه ای موبی گروپ) بودند، موجب تأثر ما افغانهای متعلق به سازمانهای عضو فاروومقیم اروپا،  گردید. این حمله دربرگیرندهٔ قتل عام آگاهانهٔ کارمندان یک رسانه بوده و در نوع خویش درجهان بیسابقه است. حملهٔ هدفمند مذکورکه مرگ آفرید وهفت خانواده را به ماتم عزیزان شان نشاند، اعلام جنگ با آزادی بیان است. مسؤلیت این حملهٔ انتحاری را گروه طالبان در سایت خبری رسمی خویش (صدای جهاد) بدوش گرفت. در اعلامیه طالبان میخوانیم:((امروز چهارشنبه حوالی ساعت ۵ و ۱۰ دقیقه شام  ، موتر نوع کاستر حامل کارمندان … تلویزیون طلوع در منطقه دارلامان شهر کابل مورد حمله شهادت طلبانه مجاهدین امارت اسلامی قرارگرفته است. این حمله توسط موتر تیز رفتار حامل مواد انفجاری  انجام یافت که در اثر آن موتر کاستر که دست کم  ۳۰ تن کارمند این دستگاه کفری را از وزیراکبرخان به غرب شهر انتقال میداد کاملا تخریب گردید((.

بدینترتیب گروه طالبان به قتل عام کارمندان یک رسانه میپردازد و مسؤلیت همچو جنایت را رسمأ به عهده میگیرد. در اعلامیه اعتراف شده است که این حمله انتخاری هدفمند و با نقشهٔ قبلی بوده است: ((این موتر  مدت زیادی تحت تعقیب گروه کشفی کندک فدایی مجاهدین قرارداشت)). در مورد علت انتقام میخوانیم:‌((این حمله  در انتقام به … اتهام بستن اکاذیب بالای مجاهدین انجام یافت)). کمیسیون نظامی امارت اسلامی قبلا به چینل های طلوع ویک، … هشدار داده بود که در لیست اهداف نظامی شان شامل شده اند((.

ممکن یک رسانه بنابر عدم دقت یکی از کارمندانش یک خبر تأیید نشده را نشر کند. عرف معمول درین حالت درخواست تصحیح اشتباه است، نه قتل عام.  اعلامیه با تهدید عنوانی تلویزیونهای یک وطلوع خاتمه می یابد: ((اگر آنان از این ببعد  از … شان دست نکشند این حمله آخرین حمله بالای آنان نخواهد بود)). بدینوسیله طالبان میخواهند با استفاده از ترور صدای انتقاد رسانه ها ومردم افغانستان را نیز ببندند. اعلامیهٔ مؤرخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۶ توسط ((کندک استشهادی کمسیون نظامی امارت طالبان )) امضأ شده است.

بر اساس کنوانسیونهای بشردوستانهٔ ژنیو که قبولیت جهانی دارند،  حملهٔ نظامی هدفمند وپلان شده براهداف ملکی جنایت جنگی تلقی میگردد.  گروه طالبان امروز در افغانستان یکی از طرفین جنگ ۱۴ ساله را تشکیل داده و خود را هنوز هم ((امارت اسلامی)) مینامد.  بنابرین بموجب کنوانسیونهای بشردوستانهٔ ژنیومکلف به رعایت قوانین قبولشدهٔ جنگ میباشد. جنایات جنگی تابع حقوق جزای بین الملل اند وصلاحیت قضایی بررسی آن محدود بیک کشوری که جرم در آن واقع شده است، نمیباشد. همه دولتهای عضو مؤسسهٔ ملل متحد حق تعقیب مرتکبین این جرایم را دارند. افغانستان عضو محکمهٔ بین المللی جزأ است واین محکمه صلاحیت قضایی بررسی جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را دارا میباشد. کمیتهٔ حقوق بشر فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) بدین نظر است که بهترین مرجع رسیدگی به  قضایای ازین نوع که حکومت افغانستان دسترسی به دستور دهندگان جنایات ندارد، محکمهٔ بین المللی جزا میباشد.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا