ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان متوقف سازید

ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان  متوقف سازید

به مناسبت روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۱

بیست و یکم جون ۲۰۲۱

امروز جهانیان روز جهانی پناهنده را تجلیل میکنند و بخشی از جامعهٔ انسانی همبستگی خود را با بیش از ۸۰ میلیون انسانی اعلام میکنند که به اثرجنگ، منازعه، تعقیب و تهدید، با قبول خطرات بیشمار وطن خویش را ترک نموده و ازمقامات کشور دیگری خواهان حمایت شده اند.

فارو با بزرگداشت از این روز، هرسال همبستگی خود را با همه پناهندگان و پناهجویان جهان، بخصوص افغانهای عزیز که صدبار افتاده ولی دوباره برخاسته و سرانجام مجبور به ترک کشور شده اند، اعلام میدارد.

انکشافات منفی دو ماه اخیردر وضع امنیتی افغانستان و مکدر شدن دورنمای زندگی برای افغانهائی که از نظر فکری قادر به ادامهٔ زندگی تحت حاکمیت طالبان نیستند، ما را وامیدارد تا به مناسبت این روز، مستقیماً به همین موضوع بپردازیم و رابطهٔ آنرا با عواقب واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان برجسته سازیم.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان از طرف مقامات کشور میزبان رد میگردد، طبق قوانین کشور های اروپائی باید کشور میزبان را ترک کنند. خرابی اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان از یکسو و تهدید طالبان از جانب دیگر باعث آن میگردد که پناهجویان افغان به کشور مبدأ خود برنگردند. اتحادیهٔ اروپا که سالانه مبالغ هنگفت پولی را به دولت افغانستان کمک میکند، بطور غیر رسمی در کنفرانس بروکسل برای افغانستان منعقدهٔ ۲۰۱۵، ادامهٔ این کمک ها را مشروط به امضای قرار داد متنازع فیه واپس فرستادن پناهجویان رد شده از طرف دول عضو اتحادیهٔ اروپا ساخت. این قرارداد«راه مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید، تا ماه مارچ ۲۰۲۱ اعتبار داشت. بتاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ این قرارداد را اتحادیهٔ اروپا و افغانستان با امضا و صدور « اعلامیهٔ مشترک برای همکاری در ساحهٔ مهاجرت» برای زمان نا محدود تمدید نمودند.

عواقب تمدید این قرار داد برای آنعده از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی شان رد شده است یا در آیندهٔ نزدیک رد میشود، در شرایط کنونی که وخامت اوضاع امنیتی روز تا روز شدت می یابد، زمینه ساز تشویش و نگرانی  همه بشردوستان است. چه پروسهٔ اخراج افغانها از آلمان و سایر کشور های اروپائی که بعد از سال ۲۰۱۶ شدت یافت، تا اکنون ادامه دارد. در شرایط کنونی افغانستان، واپس فرستادن یک پناهجو به این کشور، میتواند سبب مرگ او در جنگهای متقابل حکومت افغانستان و دولت طالبان و سایر حملات تروریستی گردد. از نظر بشردوستانه نیز واپس فرستادن پناهجویان به افغانستان در شرایط کنونی که تهدید بازگشت طالبان شدت می یابد، غیر مسؤلانه است. با وصف اینکه اخراج احباری به ذات خود نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهجویان و پروتوکول های ضمیمهٔ آن میباشد، سلسلهٔ پس فرستادن پناهجویان افغان ادامه دارد.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) از کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و دول عضو اتحادیهٔ اروپا جداً تقاضا دارد تا افغانستان را دوباره بحیث کشور نا امن پذیرفته و سلسلهٔ واپس فرستادن اجباری پناهجویان به افغانستان را حد اقل تا بهبود وضع امنیتی و مبرهن شدن مسیر تحولات اضاع در افغانستان متوقف سازند.

نوت: اصل این درخواست به زبان انگلیسی است که به کمیسیون و پارلمان اتحادیهٔ اروپا و مقامات ذیصلاح عده ای از دول عضو این اتحادیه رسماً تسلیم داده میشود.

«کمیتهٔ اجرائیه فارو»