پیام تسلیت بمناسبت درگذشت مرحوم محقق علی توفیق

پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست!

بیست و چهارم جون ۲۰۲۴

خبر وفات نابهنگام دوست عزیز و همکار گرامی ما محقق علی توفیق برای ما همکارانش واقعأ تکاندهنده بود. مرحوم علی توفیق انسان فهیم، آرام، بی ادعا، استوارو دلسوزوطن بود. وی درساحهٔ مسلکی اش یعنی باستان شناسی خدمات تحقیقی زیادی برای میهن اش، افغانستان نموده و درمحیط هجرت در هالند، مصدرخدمات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به جامعهٔ افغانهای مقیم هالند و اروپا از طریق سهمگیری فعال در فعالیتهای فدراسیون پناهندگان افغان در هالند (فافون) وفدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) شده است.

بدینوسیله ازنام همه نهاد های عضو

Lees meer

روز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا!

روز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا!

هژدهم جون ۲۰۲۴

امسال، بنا به تصمیم مؤسسهٔ ملل متحد، روز جهانی پناهندگان «برهمبستگی با پناهندگان متمرکز است – به سوی جهانی که در آن از پناهندگان استقبال می شود. پناهندگان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همبستگی دول امن جهان نیاز دارند. همبستگی به معنای باز نگه داشتن درهای ما، تجلیل از نقاط قوت و دستاوردهای آنها و تأمل در چالش های پیش روی آنهاست». تعین «همبستگی با پناهندگان» بحیث شعار روز جهانی پناهنده تصادفی نبوده و برای مقابله با تبلیغات پناهنده ستیزانهٔ احزاب راست افراطی که متأسفانه بربخشی

Lees meer

اهمیت اشتراک در انتخابات امسال اروپا و ارتباط آن با پناهجویان

اهمیت اشتراک در انتخابات امسال اروپا و ارتباط آن با پناهجویان

پنجم جون ۲۰۲۴

فردا، ششم جون روز آغازانتخابات ۲۰۲۴ پارلمان اروپا است. احزاب راست افراطی که پناهجو ستیزی و مسلمان هراسی ازخصوصیات مهم شان است،  در این اواخر در چند کشور عضواتحادیهٔ اروپا برندهٔ انتخابات شدند. این احزاب اتحادیهٔ اروپا و قوانین اروپائی را بحیث یک مانع بزرگ در برابر خود می بینند. بنابرین آنها حالا تصمیم گرفته اند تا هرچه بیشتر در پارلمان اروپا کرسی بدست آورند و این پارلمان را از درون اشغال و قوانین اروپائی را به نفع سیاستهای پناهجوستیز خود تغیر دهند.

فارو بدین نظر

Lees meer