از گشت همه به سوی اوست

باز گشت همه به سوی اوست

با درد و اندوه اطلاع یافتیم که همسر پروفسوراستاد محمد ابراهیم سروش استاد اسبق دانشگاه کابل و رئیس قبلی فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند ( ( FAVONبا جهان فانی وداع کردند.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا ( (FAROE و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند  FAVON) ( درگذشت شاد روان بانو حاجیه زهرا رضایی – سروش را خدمت محترم پروفسور استاد سروش، فرزندان برومند آن شاد روان آقایان مسعود سروش، سعید سروش، رفیع سروش، شفیع سروش، شفیق سروش و بانو فروزان سروش مراتب تسلیت هئیت اجرائیه و انجمنهای عضوء فارو، و فافون را ابراز …

Lees meer

داکتر موسی صمیمی جاودانه شد

باز هم افغانستان فرزانه فرزند وخدمتگارصدیقی را از دست داد

داکتر موسی صمیمی جاودانه شد!

هالند، ۱۶ جولای ۲۰۲۳

با تأثرفراوان اطلاع یافتیم که داکتر سید موسی صمیمی رئیس اسبق برنامه های افغانستان بعد از بیماری روز یکشنبه گذشته در شفاخانه ای در آلمان با جهان فانی وداع کرد. روح اش شاد و یادش گرامی باد. وفات مرحوم داکترصمیمی را به خانواده و همه دوستان اش تسلیت میگوئیم.  

مرحوم صمیمی متولد ولایت قندهار بوده  تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود را در همانجا به اتمام رسانید. صمیمی با تلاش های بی وقفه و متداوم به کسب دانش پرداخت و در …

Lees meer