گزارش خبری مجمع عمومی مؤرخ ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۲

گزارش خبری مجمع عمومی مؤرخ ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۲

مطابق به اصول مندرجه در اساسنامهٔ فارو اجلاس سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی این فدراسیون بتاریخ ۲۵ ماه سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۴.۰۰ (دو بعد از ظهر) بوقت اروپای مرکزی بطور زنده در تالار کابل کوزین شهر هوفد دورپ هالند و در عین حال بصورت آنلاین از طریق زوم (به علت مشکلات تخنیکی با نیم ساعت تاْخیر) برای اعضای  که خارج از هالند زندگی میکنند و یا بنا به معاذیر صحی در مجمع لایف حضوری اشتراک کرده نمی توانند دایر گردید.
در این مجمع که تعداد دعوت شدگان در جمع ۶۴ نفر بودند ۴۷ …

Lees meer