اطلاعیه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی فارو

اطلاعیه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی فارو

بدینوسیله به تمام انجمنهای عضو و شخصیتهای مستقل عضو فارو رسانیده میشود که مطابق به اصول مندرجه در اساسنامهٔ فارو اجلاس سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی این فدراسیون بتاریخ ۲۵ ماه سپتمبر ۲۰۲۲ بطور زنده در تالار کابل کویزین شهر هوفد دورپ هالند دایرمیگردد. دعوتنامهٔ اشتراک در این جلسه به زودی به اعضا فارو ارسال میگردد.

Adres: (Kabul Cuisine) Hoofddorp Winkelstad / Nederland

طبق معمول  همه ساله، اجندای مجمع عمومی فارو شامل نکات ذیل میباشد:

افتتاح جلسه توسط خانم لونا ولی رئیس فارو

 ارائهٔ زارش اجراات هیأت مدیرهٔ فارو و کمیسیون های کاری تحت

Lees meer

Rescuing Afghanistan is World’s Responsibility

Rescuing Afghanistan is World’s Responsibility

Leiden, 24 August 2022

Humanitarian aid will not be enough to prevent Afghanistan’s collapse

Since October 2001, when the US and UK special forces invaded Afghanistan and the UN Security Council played a key role in shaping the Islamic Republic by reaffirming all 2001 resolutions on the situation in Afghanistan, particularly resolutions 1378 (endorsing the Bonn Agreement on formation of Afghan government), resolution1383(endorsing the provisional arrangements), and resolution 1386 of 20 December 2001 which authorized unanimously the establishment of the International Security Assistance Force (ISAF). Even the Doha agreement was signed by the USA in …

Lees meer

یکسال حرکت شتابان بسوی قهقرا

یکسال حرکت شتابان بسوی قهقرا

پانزده هم اگست ۲۰۲۲

به تعقیب امضای توافقنامهٔ دوحه بین گروه طالبان و ایالات متحدهٔ امریکا در مارچ  ۲۰۲۰ به همگان مبرهن شد که امریکا بحکم منافع استراتیزیک خویش در منطقه خواستار تسلیمدهی قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان به گروه طالبان بود. مایک پامپیو وزیر خارجهٔ امریکا و نماینده اش برای افغانستان زلمی خلیلزاد سناریوی تسلیمدهی قدرت به طالبان را قدم به قدم و بدون توجه به رضائیت و عدم رضائیت مهره های داخلی شان تطبیق نمودند. مضمون چانه زنی های کنونی بین امریکا و طالبان در ظاهر امرموضوعاتی چون بازگشائی مکاتب دختران ، …

Lees meer