نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان و سکوت جهان

قطعنامهٔ کنفرانس
“نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان و سکوت جهان”

شهرهاگ، ۱۲ دسمبر۲۰۲۱

بتاریخ ۱۲ دسمبر ۲۰۲۱، کمیتهٔ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) در همکاری با فدراسیون سازمانهای پناهندگان هالند (فافون) برای تجلیل از دهم دسامبر(روز جهانی حقوق بشر) کنفرانسی را در فضای مجازی برگزار نمود. در این کنفرانس، سخنرانان و سایر اشتراک کنندگان به بررسی وضعیت حقوق بشری در آنکشور پرداخته  وبعد از بحث وتبادل نظر  نکات مهم مورد توافق اشتراک کنندگان در رابطه با افغانستان را بشرح ذیل مورد تصویب قرار دادند:

الف- پس منظربحران حقوق بشر در افغانستان بیانگراین حقیقت است که مردم …

Lees meer