قطعنامهٔ کنفرانس

قطعنامهٔ کنفرانس

افغانستان به کدام طرف سوق میشود، دوام نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا…؟

هالند، بیست و پنج جولای ۲۰۲۱

به سلسلهٔ  کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  بتاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۱، بیست ویکمین کنفرانس خود را  تحت عنوان” افغانستان به کدام طرف سوق میشود، دوام نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا…؟ ” بنا به شیوع مجدد مرض کوید ۱۹ در اروپا بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از(۴۵) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل سیاسی ، شعرا و نویسنده گان و نمایندگان سازمانهای افغان های مقیم اروپا وداخل کشور اشتراک داشتند. در گام …

Lees meer

گزارش کنفرانس

گزارش کنفرانس

افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود؟ ادامهٔ جمهوریت، امارت، سوریه ای شدن یا…؟

بیست و پنج جولای ۲۰۲۰، هالند

کنفرانس فارو تحت عنوان “افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود، ادامهٔ جمهوریت،  امارت، سوریه ی شدن  و یا… ” به شیوهٔ ویدیوکنفرانس با استفاده از برنامهٔ زوم برای بررسی اوضاع جاری در افغانستان و جستجوی شیوه های تأثیرگذاری مثبت توسط افغانهای مقیم اروپا بر جریانات داخل کشور، برگزار شد.
در این کنفرانس ده ها تن به نمایندگی از نهاد ها، انجمن ها وعده ای از شخصیت های مستقل مقیم اروپا و افغانستان اشتراک داشتند. گردانندگی بخش نخست …

Lees meer

فراخوان برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان

فراخوان

برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان

هالند، ۱۴ جولای ۲۰۲۱

طی هفته های اخیر در افغانستان تحولاتی به وقوع پیوسته است که امید برای حل سیاسی بحران افغانستان را ضعیفتر ساخته و مردم ما در داخل و خارج افغانستان در نگرانی و دلهره بسر میبرند. تشدید جنگ توسط طالبان که با استفاده از خلای نظامی که خروج نیرو های ناتو بوجود آورد، وارد مرحلهٔ جدید گردید، هدف پیروزی نظامی و سرنگونی نظام کنونی را تعقیب میکند. تحلیگران سیاسی و نظامی ازسناریو های مختلف در پی اوضاع کنونی صحبت میکنند که آکثریت آنها تکان دهنده اند. …

Lees meer