گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو بنام

” با دفاع از حقوق مدنی و هویت سیاسی زنان به پیشواز 8 مارچ “

بمناسبت روز جهانی همبستگی زنان – هشتم مارچ

بخاطرگرامیداشت از روز همبستگی جهانی زن به همت کمیتهٔ زنان (فارو) کنفرانسی زیر نام ” با دفاع از حقوق مدنی و هویت سیاسی زنان به پیشواز 8 مارچ ” را بروز هفتم مارچ  ۲۰۲۱بدلیل شیوع کوید-۱۹  از ساعت پنج عصر تا ساعت هفت شام بصورت مجازی ( انلاین ) تجلیل گردید، ورود مهمانان و اشتراک کنندگان از ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه برای برسی صدا و تصویر اغاز شد، مهمانها و سخنرانان مراسم بعد از سلام و احوالپرسی و …

Lees meer

گرامی با خاطرهٔ قيام های حوت مردم هرات کابل

اعلامیه

 گرامی با خاطرهٔ قيام های حوت مردم هرات  کابل

پانزدهم مارچ ۲۰۲۱

امسال چهل دو سال از  قيام پُرافتخار مردم هرات درمقابل استبداد خشونتباررژیم کودتاه گران هفت  ثوری  ميگذرد،  قيامی كه اشتراک کنندگان آن به حکومت جبار و مطلق العنانی حزب دموکراتیک خلق نه گفتند و در برابر آن ایستادند.

اين خیزش که بصورت خودجوش وبدون رهبری شخص یا حزب مشخصی براه افتاد،  پشتیبانی مردم شریف هرات را با خود داشت وچنان گسترده و وسيع شد كه بسيار سريع قسمت زیادی از مردم هرات از دور ترين روستاها با قيام كنندگان پيوستند و با عمل مشترک خود نه تنها كاخ  تره كي وامين  در كابل، بلکه کاخ کرملین را هم به لرزه درآورد. این قیام حکام غرق درنشهٔ ودکای روسی را در شرایط ناگواری قرار داد، تره کی و امین، …

Lees meer

اعلامیه فارو بمناسبت قیام عمومی مردم هرات

ياد قيام ٢٤ حوت ١٣٥٧ مردم هرات را عليه استبداد گرامي ميداريم

امسال چهل دو سال از  قيام ظفر مند مردم هرات درمقابل کودتاه گران هفت  ثوری سال 1357 ميگذرد،  قيامي كه به حاكميت مطلق العناني حزب دموكراتيك خلق در آنزمان و گماشته گان  بدور از خرد و بی  تدبير انها، ني گفتند و ايستادند.

رهبران حزب شهنواز تنی را از لوای قندهار با تمامی ماشین جنگی موجود به کمک دست پروردگان دیگرش مانند نهضت الله تهذیب والی وقت، سید مکرم قوماندان فرقه هفده هرات و عبدالحی یتیم گماشته گان سر سپرده امین که رئیس استخراج ذغال سنگ هرات بود فرستاد. تا از مرگ حتمی ان جانیان را نجات دهند و دستور کشتار مردم هرات درهماهنگی با شوروی وقت دو هفته از زمین وهوا بر شهر و روستاها …

Lees meer

خانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست

اعلامیه

خانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست!

هالند، ۸ مارچ۲۰۲۱

به مناسبت روز جهانی زن

امسال روز جهانی زن در فضای پُر از تهدید و دلهره برای زنان کشور ما فرا رسید. عقب گرایان سیه دل با انواع دسایس در پی خاموش ساختن شمعی اند که طی بیست سال اخیر به همت زنان سخت کوش و آهنین ارادهٔ افغانستان بار دیگر روشن گردیده و نور ولو کمرنگ آن مایه امیدی برای زنانی است که خواهان برچیده شدن بساط هر نوع تبعیض و ستم جنسیتی اند. آنچه به این دسایس زمینهٔ مؤفقیت میدهد، طرح ها وسیاست های …

Lees meer